Isnin, 4 Oktober 2010

My Cheer
The Buddha's, the Heavenly Emperor's, and the Goddess's envoy on the quest for the Sutra, Flower Fruit Mountain's Water-Curtain Cave's Handsome Monkey King, the Saint of Heaven, Sun Wu Kong.

佛陀的,天皇帝的,而女神的特使在追求佛經,鮮花水果山的水幕洞的英俊美猴王,聖天壇,孫悟空。

Fótuó de, tiān huángdì de, ér nǚshén de tèshǐ zài zhuīqiú fójīng, xiānhuā shuǐguǒ shān de shuǐ mù dòng de yīngjùn měi hóu wáng, shèng tiāntán, sūnwùkōng.

Translate This Page